Regulamin hotelu cz. 1

 1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem.
 2. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji celem zameldowania, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty dostępu (klucza) do pokoju
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do żądania płatności z góry za zamówione w hotelu usługi. W przypadku odmowy ze strony Gościa, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty dostępu (klucza) do pokoju.
 4. Na karcie meldunkowej Gość składa własnoręcznie czytelny podpis oraz wpisuje swoje imię i nazwisko.
 5. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w zasobach Hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 8. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu w hotelu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
 10. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych. W przypadku, gdyby przedłużenie pobytu nie  było możliwe - personel hotelu usunie wszystkie rzeczy Gościa znajdujące się w pokoju i zdeponuje je do czasu odbioru przez najmującego pokój.
 11. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 13. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu
 14. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 15. W hotelu, w tym: na balkonach, w pokojach i łazienkach - zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem pokoi hotelowych numer: ...... i ........
 16. Dopuszczenie do zapachu dymu papierosowego lub innych wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne ze zgodą najmującego pokój na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 złotych.
 17. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

i cz. 2

 1. Hotel nie przyjmuje zwierząt.
 2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Najmujący pokój Gość hotelu ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju i zachowania go w stanie nienaruszonym. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju hotelowego.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach:
  a)  grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych,
  b) otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 5. W przypadku alarmu pożarowego i jego konsekwencji w postaci między innymi ewakuacji budynku  na skutek działania Gościa hotelowego - Gość ponosi koszty: akcji ewakuacyjnej, przywrócenia budynku hotelu do stanu funkcjonowania przed ewakuacją, jak również koszty roszczeń ze strony osób trzecich, jeśli te roszczenia pojawią się w związku z alarmem pożarowym i jego konsekwencjami.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek zamknąć drzwi i okna oraz upewnić się, że są zamknięte tak, aby dostęp osób trzecich do pokoju nie był możliwy.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy z powodu pozostawienia otwartego okna lub drzwi do pokoju.
 8. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przed-mioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele dobroczynne lub do użytku publicznego.
 10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do za-płaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia hotelu i terenu należącego do hotelu.
 11. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

Warszawa, Luty 2015 rok.